فضای کار اشتراکی

میز کار

اتاق جلسات

اینترنت پرسرعت

آشپزخانه

چای رایگان و خدمات

قابل استفاده برای 24 ساعت