سهم بخش‌های مختلف از اکوسیستم اسارتاپی

سهم پلتفرم هاي مختلف از اكوسيستم استارتاپي در دنیا استارتاپ‌ها بمنظور رفع نیازمندی‌ها، حل ناکارآمدی‌ها و بهبود امور در صنایع مختلف شکل می‌گیرند. هر بخش متناسب با اهمیت، میزان ناکارآمدی‌های موجود و پیشرفت و توسعه سهمی از استارتاپ‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.