چگونه در دوره شتابدهی شرکت کنید؟

1- ثبت نام از طریق وبسایت 2- سنجش عمومی ایده و تیم شما 3- ملاقات حضوری با تیم های منتخب و بررسی بیشتر ایده و تیم 4- انتخاب نهایی استارتاپ‌ها جهت حضور در دوره پیش شتابدهی و یا شکلدهی 5- آغاز دوره پیش شتابدهی و شتابدهی 6- Demo Day و پایان برنامه