چگونه در دوره شتابدهی شرکت کنید؟

1- ثبت نام از طریق وبسایت

2- سنجش عمومی ایده و تیم شما

3- ملاقات حضوری با تیم های منتخب و بررسی بیشتر ایده و تیم

4- انتخاب نهایی استارتاپ‌ها جهت حضور در دوره پیش شتابدهی و یا شکلدهی

5- آغاز دوره پیش شتابدهی و شتابدهی

6- Demo Day و پایان برنامه