سهم بخش‌های مختلف از اکوسیستم استارتاپی صنعت نفت و گاز


اطلاعات مندرج در شکل فوق بر اساس بررسی دقیق 500 استارتاپ بین المللی در صنعت نفت و گاز توسط تیم محتوایی شتابدهنده PUD می‌باشد.