برنامه‌های شتابدهنده آی‌تِک

برنامه های ما در شتابدهنده آی‌تِک به دو دسته تقسیم می‌شوند که استارتاپ‌ها متناسب با سطحی که از آن برخوردار هستند در یکی از این دو دسته جای گرفته و همکاری مشترک را آغاز می‌‎کنند. این دو دسته دوره شتابدهی و همین طور دوره شکلدهی و پیش شتابدهی است. شتابدهنده ما در قالب این دو دسته، خدمات متنوع و حرفه‌‍ای را به استارتاپ‌های ارائه می‌دهد.

🔸 تثبیت ایده و توسعه محصول

🔸 مهارت‌های کارگروهی و توسعه تیم‌ها

🔸 آماده سازی مدل کسب و کار

🔸 تحقیقات بازار

🔸 ارزیابی چالش‌ها و ظرفیت‌ها

🔸 توسعه استراتژی های شخصی و فنی

🔸 مدیریت محصول

🔸 فروش

🔸 توسعه کسب و کار

🔸 ساخت شبکه

🔸 مهارت‌های ارائه کردن صحیح

🔸 افزایش سرمایه

🔸 برندسازی

🔸 آماده سازی مدل کسب درآمد

🔸 MVP/ مهارت‌های لازم رسیدن به حداقل محصول