آنچه که ما برای استارتاپ‌ها انجام می‌دهیم…

برخی از خدماتی که شتابدهنده آی‌تِک به استارتاپ‌ها ارائه می‌دهد؛

1- شکلدهی و پیش شتابدهی

2- منتورینگ و مشاوره

3- حمایت مالی

4- برندسازی و آموزش بازاریابی

5- ارتباط با شبکه سرمایه گذاران

6- اتصال به بازار

7- کمک به حضور در فضای بین الملل

8- فضای کار

9- آموزش