1. خانه
  2. مجله
  3. گزارش جلسه چهارم هم اندیش لوله مغزی سیار

گزارش جلسه چهارم هم اندیش لوله مغزی سیار

محمدرضا مشتری ۲۹ دی ۱۳۹۷

شرح کلیات جلسه

بررسی موارد زیر در رابطه با برخی از عملیات لوله مغزی سیار

– ابزار انجام

– انحصاری لوله مغزی سیار

– سایر تجهیزات

– ضرورت انجام با لوله مغزی سیار

– کیفیت عملیات در حال حاضر در ایران

– اجرا توسط لوله مغزی سیار

– خارج از کشور

– داخل کشور

– علت اجرای ضعیف یا عدم اجرای عملیات

– نواقص تجهیزات و فناوری

ارزیابی اقتصادی

– از دید پیمانکار

– از دید کارفرما

– تقاضا بازار و استفاده کارفرما و یا قابلیت اجرا

– ضعف نیروی انسانی متخصص

– لجستیک

– امکان تامین و استفاده

– هزینه تامین

  • برچسب ها :